Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Justyna Ptak-Glogowska Kancelaria Komornicza w Gliwicach zawiadamia na podstawie art. 923 kpc w związku z art. 983 kpc. że w dniu l8 lipca 2014 roku o godz 10:00 w sali nr 222 Sądu Rejonowego w Gliwicach odbędzie się:

                                                           DRUGA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego  stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Knurów przy ul. Kosmonautów 4A. Z własnością lokalu związany jest udział w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawdę użytkowania wieczystego gruntu wynoszący 579/10000 części

Suma oszacowania wynosi 160.283,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106.855,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.028,30 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób,

Rękojmię można również wpłacić na konto komornika: 25 2030 0045 1110 0000 0172 8680 Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal do którego przysługuje dłużnikom prawu po uprzednim kontakcie telefonicznym z komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Praw-a osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, żc wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nic są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i mc zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, me będą uwzględnione w' dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Justyna Ptak-Glogowska ul. Zwycięstwa 10 Gliwice, tel. 32 337 19 22, ul. Lompy 11/1, 44-100 Gliwice tel.: 32 3371922 mail: gliwice.ptak-glogowska@komornik.plwww.gliwice.komornik.pl

Numer oferty: L/81/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 106.855,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie