Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2013r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 138, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego: 55-040 Kobierzyce, ul. Mokra 8, Szczepankowice, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal mieszkalny położony jest w północnej części budynku mieszczącego trzy lokale mieszkalne, dwukondygnacyjnego, wzniesionego przed 1939r., wykonanego w systemie tradycyjnym. Zgodnie z zapisem KW  lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki i ganku na parterze oraz dwóch pokoi na poddaszu. Powierzchnia lokalu wynosi 65,30 m2. Lokal częściowo przebudowany (samowola budowlana), ponadto właściciel lokalu użytkuje pomieszczenia (głównie komunikację) formalnie wchodzące w skład części wspólnych budynku. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną /do zbiornika wybieralnego ścieków/ oraz centralnego ogrzewania. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 384/1000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą.

 Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren na którym usytuowana jest nieruchomość, oznaczony symbolem „13 MR/MN”, to teren o funkcji podstawowej - zabudowa zagrodowa alternatywnie mieszkaniowa jednorodzinna z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzyszącym.
Suma oszacowania wynosi 117 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię  można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 32020/11".
Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Na dzień 23-10-2013r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:30 do godz. 12:00 Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa : obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Bartosz Borkowski

Kancelaria Komornicza, Krakowska 52, Wrocław, 50-425 Wrocław

tel. 71 785 40 11 / fax. 71 785 40 14

 

Numer oferty: L/44/N/10/13
Region: dolnośląskie
Cena: 87.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie