Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-06-2014r. o godz. 15:00 budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3 A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej ok. 212,50m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni ok. 25m2 , stanowiąca działkę nr ew. 203 o powierzchni 588m2, położonej: 05-230 Kobyłka, ul. Brzozowa, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma   oszacowania   wynosi   389 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi 291 750.00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 900,00zł. Rękojmię należy uiścić do dnia poprzedzającego licytację na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Wołominie Bank Handlowy w Warszawie SA Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn 95 10301508 0000 0008 1579 6004 bądź wyjątkowo gotówką do dnia poprzedzającego licytację do kasy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Pawła Bukszewicza przy ul.Warszawskiej 7 w Wołominie.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciąg» dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od gódz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów' i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz ul. Warszawska 7, 05-200 Wołomin  022 7762103 wolomin@komornik.pl

 

Numer oferty: L/273/N/05/14
Region: mazowieckie
Cena: 291.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka