Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Marcin Saramaga - Kancelaria Komornicza w Lubaczowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-06-2014 r. o godz. 12:30 w VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jarosławiu z/s w Lubaczowie w sali nr: 3 odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym i budynkiem inwentarsko-gospodarczym o pow. 0,59 ha położonej w miejscowości Kobylnica Ruska, posiadającej założoną Księgę Wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Lubaczowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 173.676,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 115 784,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 17 367,60 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika NRB 41 1240 2584 1111 0000 3946. 

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika , jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Marcin Saramaga - Kancelaria Komornicza w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej 6 tel/fax 166322023 tel. kom.792-528-829.

Numer oferty: L/179/N/05/14
Region: podkarpackie
Cena: 115.784,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo