Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4/-, 55-100 Trzebnica, pokój 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Koczurki działka nr 152/1 - 152/5 /Koczurki, 55-100 Trzebnica, dla której Sądu Rej. w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa znajdująca się w granicach pięciu sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, nr 152/1 - 152/5 powstałych z podziału działki nr 152, o łącznej powierzchni 2,8977ha, AM-1, obręb: Koczurki, gm. Trzebnica, powiat: trzebnicki, województwo: dolnośląskie. Nieruchomość położona: Koczurki, 55-100 Trzebnica. W księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, w sposobie korzystania nieruchomości oznaczony jest jako: B – grunty rolne zabudowane (działka nr 152/5), Ł – łąki trwałe (działka nr 152/2, 152/3, 152/4), oraz R – grunty orne (działka nr 152/1), co jest zgodne z decyzją podziałową oraz księgą wieczystą. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, stanowiącej drogę powiatową nr 1332D, posiadającą nawierzchnię asfaltową, przy czym nie dotyczy to działek nr 152/2-152/4, które z uwagi na ustalenia decyzji podziałowej, przewidziane są do zbycia wraz z ustanowieniem stosownej służebności lub zbyciem z udziałem w nieruchomości sąsiedniej, będącej własnością dłużnika. Nieruchomość objęta jest procesem inwestycyjnym związanym z budową gospodarstwa rolnego, po podziale (z 2014 r.), znajdującego się w granicach działki nr 152/5, w skład którego przewidziano budowę budynku mieszkalnego oraz dwóch budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą. Obecnie zabudowę działki stanowi rozpoczęta budowa wolno stojącego, dwukondygnacyjnego (parter z użytkowym poddaszem), niepodpiwniczonego, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego budowa trwała w latach 2006-2010 (z przerwą w okresie 2007-2008) i obecnie nie jest prowadzona. Budynek znajduje się w zaawansowaniu prac na poziomie 47,12%, w uproszczeniu możliwy do określenia jako „stan surowy otwarty”. Budynek został wybudowany w technologii drewnianej, z bali drewnianych z dachem krytym strzechą, według projektu indywidualnego, nawiązujący do architektury regionalnej, tzw. domków góralskich. Budynek o powierzchni użytkowej 198,89m2, powierzchni zabudowy 172,80m2, powierzchni całkowitej 268,00m2 i kubaturze 844,10m3, charakteryzuje się masywną konstrukcją oraz atrakcyjną, oryginalną architekturą. Dodatkową zabudowę stanowi rozpoczęta budowa (ławy i ściany fundamentowe) większego budynek gospodarczego, którego planowana powierzchnia użytkowa wynosi 98,20m2. Nie została rozpoczęta budowa mniejszego budynku gospodarczego, którego planowana powierzchnia użytkowa wynosi 56,40m2. Budynek mieszkalny znajduje się w północnej części działki, w odległości ok. 20m od drogi powiatowej, zaś budynki gospodarcze przewidziane są przy południowej granicy działki, nieopodal cieku wodnego (użytek Wp - wody płynące) oznaczonego ewidencyjnie jako rzeka „Głęboki rów”, który wyznacza południową granicę działki. Działka jest nieogrodzona, na zdecydowanej większości powierzchni zagospodarowana jako teren porośnięty roślinnością trawiastą, w części niepielęgnowaną (odłogowaną), z pojedynczymi drzewkami, bez wewnętrznej komunikacji, lecz ze stanowiskiem do mechanicznej obróbki drewna. Działka jest uzbrojona w przyłącze do sieci energetycznej, brak przyłącza do sieci wodociągowej, choć sieć przebiega w ulicy; brak w otoczeniu sieci kanalizacyjnej i gazowej, przez co ścieki sanitarne odprowadzane są do bezodpływowego zbiornika, wbudowanego. Budynek nie posiada wykonanych żadnych instalacji wewnętrznych. Pozostałe, powstałe w wyniku podziału, działki nr 152/1-152/4 są niezabudowane, nieuzbrojone, bez urządzonego dojazdu, niezagospodarowane, a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, przeznaczone pod zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolno stojącymi, z garażami wbudowanymi. Teren obejmujący przedmiotową nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z decyzji o warunkach zabudowy z dnia 14-11-2014 roku wynika, że na działkach nr 152/1-152/4 możliwa jest zabudowa czterema wolno stojącymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z garażami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Suma oszacowania wynosi 454 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 302 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 73102052260000660204292660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński Kancelaria Komornicza, Obrońców Pokoju 39, Trzebnica, 55-100 Trzebnica tel. 713105517 / fax. 717227982.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/230703

 

Numer oferty: L/22/N/07/15
Region: dolnośląskie
Cena: 302.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka