Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Mariusz Pepliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2015 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański, pokój 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy , 83-207 Kokoszkowy, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gd. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 328 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 218 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA O. w Starogardzie Gdańskim 72 14401068 0000 0000 1400 1468.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

Mariusz Pepliński

Kancelaria Komornicza, ul. Dmowskiego 2A, 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 531-62-58 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/194482

Numer oferty: L/69/N/01/15
Region: pomorskie
Cena: 218.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka