Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Mielcu  Andrzej  Zając  Kancelaria  Komornicza  w  Kolbuszowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18  września  2014 r. o godz. 10:00w Sądzie Rejonowym w Mielcu Wydziały Zamiejscowe w Kolbuszowej w sali nr: 115 odbędzie się

                                                                  PIERWSZA LICYTACJA

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem 36-100 Kolbuszowa, ul. Partyzantów 5C. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju i posiada powierzchnię 41,40 m2. Właściciel ma prawo do korzystania z piwnicy o powierzchni 6,20 m 2. Lokal usytuowany jest w I klatce schodowej na parterze czterokondygnacyjnego budynku wykonanego w technologii tradycyjnej.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta  w Sądzie Rejonowym w Mielcu IX Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Kolbuszowej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167.300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 125,475,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 16.730,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na urzędowy rachunek komornika w BS O/Kolbuszowa nr 74918000082001000056560001, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Przy licytacji będą zachowane warunki licytacji, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości odmienne warunki.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Mielcu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Kolbuszowej przy ul. Tyszkiewiczów 4 .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z ną zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika , jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Andrzej Zając Kancelaria Komornicza w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 20 tel/fax (17) 7444688.

 

Numer oferty: L/38/N/07/14
Region: podkarpackie
Cena: 125 475,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie