Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Hanna Gadomska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.02.2015r. o godz. 11:00 w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9 A, w sali nr E1.10A odbędzie się druga licytacjai nieruchomości położonej przy ul. Leszczynowej  w miejscowości Kolnik, gmina Pszczółki, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość składa się z zabudowanej działki nr 156/7 o pow. 922 m2 z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 137 m2 i powierzchni użytkowej 116 m2 i budynkiem garażu o powierzchni zabudowy 35 m2 oraz garażu blaszanego o pow. 15,9 m2.

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/3 w przedmiotowej nieruchomości wynosi 97.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.730,00 zł.

Suma oszacowania udziału w wysokości 2/3 w przedmiotowej nieruchomości wynosi 194.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 129 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.470,00 zł. (Wartość łączna nieruchomości wynosi 292.000zł).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 68 12405400 1111 0000 4916 7234 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 A (informacja pokój E2.07C).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Hanna Gadomska

Kancelaria Komornicza, Kartuska 137/3, Gdańsk, 80-138 Gdańsk

tel. (58) 32 23 143 / fax. (58) 32 23 143

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/193862

Numer oferty: L/38/N/01/15
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka