Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2014r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym oznaczonym numerem  poi. w Kolnie przy ul. Witosa o pow. 48,70m2, dla którego Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 116.850,OOzł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87.637.50zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.685,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 06.02.2014r.: Kredyt Bank SA O. w Łomży 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy Polowa 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna BajgusKancelaria Komornicza w Łomży 18-400 Łomża Sadowa 2/6 teł. 086 2188951 e-mail: lomza2@komomik.pl www.komomik.lomza.pl

Numer oferty: L/117/N/11/13
Region: podlaskie
Cena: 87 637,50 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie