Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu posiadający kancelarię w Staszowie, przy ulicy Wschodniej 13/315, na pod start. 953 kpc w związku z art. 955 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 kwietnia 2014 r. o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Staszowie sala nr 133 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Koniemłoty gmina Staszów,  dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Sandomierzu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Staszowie prowadzi Księgę Wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość o łącznej powierzchni 0,3098 ha, składająca się z działki nr ewid. 1251/9 na której znajduje sic budynek magazynowy oraz  działki nr ewid. 1251/10 zabudowanej budynkom magazynowym modernizowanym na dom weselny.

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 644.840,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wy nosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 483.630,00 zł.Przystępując) do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 64.484,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłat) całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP  S.A. O/Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymieniono w tym artykule.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem /. podpisom urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych pr/e/ państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Osoby występujące jako reprezentanci spółek prawa handlowego powinny posiadać wyciąg z KRS z bieżącego roku. Nieruchomość tą wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu ul. Wschodnia 13/315, 28-200 Staszów tel.: 15 8642350 mail: staszow@komornik.plwww.komornikstaszow.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119826

Numer oferty: L/64/N/02/14
Region: świętokrzyskie
Cena: 483.630,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny