Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Michał Kędzierski Kancelaria Komornicza w Lidzbarku Warmińskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2015 o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 4a pokój 110, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Koniewo , 11-100 Lidzbark Warmiński, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz trzema budynkami gospodarczymi, składającej się z działek nr 35 i 121 o łącznej powierzchni 11,78 ha, położonej w obrębie Koniewo gm. Lidzbark Warmiński.

Suma oszacowania wynosi 391 940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 293 955,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 194,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 81116022020000000080281396. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

Michał Kędzierski

Kancelaria Komornicza, ul. Konstytucji 3-go Maja 18, Lidzbark Warmiński, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (89)7674542 / fax. (89)7674542

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/200484

 

Numer oferty: L/42/N/02/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 293.955,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka