Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 14 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5 odbędzie się: 

                                                           PIERWSZA LICYTACJA

Nieruchomości zabudowanej położonej w Końskich ul. Krzywa  składającej się z działki nr 1514/10 o pow. 0,0495 ha dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich prowadzona jest księga wieczysta.

Oszacowana jest na łączną kwotę : 313.628,00 zł w tym : (budynek mieszkalny piętrowy podpiwniczony, zbiornik na ścieki z przyłączem, ogrodzenie, chodniki, przyłącza : elektryczne, wodne, gazowe, telefoniczne). Cena wywołania : 235.221,00 zł Rękojmia : 31.363,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 67 1020 2629 0000 9302 0090 4490 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach z podaniem sygn. akt. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c., w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z Komornikiem (tel. /fax 41 372-38-79 lub osobiście w Kancelarii Komornika Sądowego) oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Końskich odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. W terminie wcześniejszym powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Jolanta KołaczkiewiczKancelaria Komornicza 26-200 Końskie, ul. Iwo Odrowąża 16 tel.: (41) 372-38-79, fax: (41) 372-38-79, www.konskiekomornik.pl, email: konskie@komornik.pl

 

Numer oferty: L/36/N/07/14
Region: świętokrzyskie
Cena: 235.221,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka