Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach - Marcin Janiszewski Kancelaria Komornicza zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach, ul.Partyzancka 105/127, sala Nr VI  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomosci gruntowej skladajacej sie z dzialki nr 51/6 zabudowanej czterema domami w zabudowie blizniaczej w trakcie budowy oraz z niezabudowanych dzialek gruntu nr 51/3 i 51/5,   polozonej  w   Konstantynowie Lódzkim, w obrebie K-17, przy ul. Nowej, o lacznej powierzchni 1,0530 ha. Dla wskazanej  nieruchomości  Sąd  Rejonowy  w Pabianicach V Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą. 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1.126.400,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysiący czterysta złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 844.800,00 zł (osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych). W/w kwota zawiera  podatek VAT w wysokości 8% - zgodnie z oświadczeniem dłużnika. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 112.640,00 zł (sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych).   Rękojmię   należy   uiścić   na   konto komornika:      78 1050 1461 1000 0023 5705 1768 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym  artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję; Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją, w  tych  też  dniach  można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w Sądzie Rejonowym w Pabianicach I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Co 492/14. 

Więcej szczegółów można uzyskać w Kancelarii Komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach - Marcin Janiszewski

ul. Zamkowa 19, 95-200 Pabianice

tel.: 42 2147004, 501 705201

fax.: 42 2147004

mail: pabianice.janiszewski@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/142122

 

Numer oferty: L/117/N/05/14
Region: łódzkie
Cena: 844.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka