Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2014 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 6A, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Kopań, 76-150 Darłowo, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr136/4 o pow. 0,3300 ha zabudowaną budynkami w złym stanie technicznym stanowiącymi odrębną nieruchomość: budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 255,68 m2, budynkiem stodoły o powierzchni zabudowy 180 m2 oraz obory o powierzchni zabudowy 249,77 m2. Dla nieruchomości prowadzone są dwie księgi wieczyste. 

Suma oszacowania wynosi 23 787,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 840,25 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 75150010961210900857830000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

SZCZEGÓŁY: WWW.KOMORNIK-KOSZALIN.PL

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Grzegorz Mrowiński

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 155, Koszalin, 75-605 Koszalin

tel. 943420973 / fax. 943420973

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/153807

Numer oferty: L/138/N/07/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 17 840,25 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo