Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28.01.2015r o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy w sali nr 208, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 86-010 Koronowo, ul. Daleka,  dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis: działka nr 1701 w kształcie pięcioboku o pow. 0,0651 ha. Na działce wzniesiony budynek piętrowy, z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, z piwnicą powiększoną o dobudowany taras.. Pod tarasem usytuowano dwa garaże. Rok budowy - 2006. Pow. użytkowa - 141,20 m2.

Suma oszacowania wynosi 437 000,00 zl. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 327 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43.700,00 zl pod  rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: BRE Bank SA O. Reg. Bydgoszcz 59114010520000225741001001 (co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 3653/11) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/11 P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W dniu 14.01.2015r. można oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 13:20.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul.Bernardyńskiej 13/1IP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski Kancelaria Komornicza Bydgoszcz 85-029 Bydgoszcz Bernardyńska 13 tel. (052) 3226J61 e-niail: bydgoszcz3@komornk.pl

 

 

Numer oferty: L/84/N/01/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 327.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka