Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin Zachód w Lublinie Bogusław Popkiewicz Kancelaria Komornicza w Lublinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2015 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIII, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości, położonej przy Kosarzew Stróża, Teklin ,Kosarzew Górny gm. Krzczonów, 23-110 Krzczonów, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 193 923,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 145 442,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 392,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku I Wydział Cywilny, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik. 

- nieruchomości położonej przy Kosarzew Stróża gm. Krzczonów, 23-110 Krzczonów, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 516 713,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 387 535,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 671,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku I Wydział Cywilny, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywności SA 26203000451110000001713530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Bogusław Popkiewicz

Kancelaria Komornicza, Konopnicka 11, Lublin, 20-022 Lublin

tel. 815323132 / fax. 815323132

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/208560

Numer oferty: L/121/N/03/15
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka