Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Koszalinie  Grzegorz   Mrowiński   na podstawie art. 953 kpc podaje   do   publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2014 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 4a, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 76-024 Świeszyno, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość   gruntowa   stanowiąca   działkę   gruntu  nr  82/16  o  powierzchni 0,4954 ha, zabudowaną budynkami o złym i średnim stanie technicznym: mieszkalnym o powierzchni użytkowej 215,33 m2 , magazynowo – warsztatowym o powierzchni użytkowej 765,40 m2 i wiatą magazynową o powierzchni użytkowej 76,22 m2, położona przy drodze asfaltowej Koszalin – Świeszyno w osadzie Chałupy

Suma oszacowania wynosi 432 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 324 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 220,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 75150010961210900857830000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

SZCZEGÓŁY: WWW.KOMORNIK-KOSZALIN.PL

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 155, Koszalin, 75-605 Koszalin tel. 943420973 / fax. 943420973.

 

Numer oferty: L/86/N/06/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 324.150,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny