Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-10-2015r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie   Wydział Cywilny ul. Andersa 17 w sali 4a odbędzie się pierwsza licytacja 4/28 niewydzielonej części prawa użytkowania wieczystego do 5-12-2030r. działki gruntu nr 59/3 o powierzchni 0.2213 ha stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową oraz parkingi położonej: 75-211 Koszalin. Bohaterów Warszawy.

Suma oszacowania wynosi 26 240,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 680,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 624,00zł.. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze w ieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński Kancelaria Komornicza ul.Zwycięstwa 155/2. 75-605 Koszalin tel. (094)342-09-73 e-mail: kancelaria@komoniik-koszaliii.plwww.komornik-koszalin.pl

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/253079

http://otodom.pl/oferta/koszalin-bohaterow-warszawy-droga-ID2NCEF.html

 

Numer oferty: L/38/N/10/15
Region: zachodniopomorskie
Cena: 19.680,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka