Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-09-2014r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy ul. Andersa 17 w sali nr 6A, odbędzie się pierwsza licytacja 4/28 niewydzielonej części prawa użytkowania wieczystego do dnia 05-12-2030r. działki gruntu nr 59/3 o powierzchni 0,2213 ha stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową oraz parkingi położonej: 75-211 Koszalin, Bohaterów Warszawy, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 26 240,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 680,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 624,00zl. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:  BZ WBK SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji - i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński Kancelaria Komornicza ul.Zwycięstwa 155/2, 75-605 Koszalin tel. (094) 342-09-73 e-mail: kancelaria@komornik-koszalin.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151108

 

Numer oferty: L/1/N/07/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 19.680,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka