Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jolanta Murawska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy Kościelna 23 i 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój 19, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Chopina 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie, dla którego Sąd Rejonowy w Brodnicy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal obciążony jest dożywotnią służebnością mieszkania.

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Golub-Dobrzyń 84 10205024 0000 1002 0010 0743.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jolanta Murawska Kancelaria Komornicza, Ul. Rynek 17, Golub Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń tel. 56 683 28 02 / fax. 56 683 28 02.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222381

 

 

Numer oferty: L/119/N/05/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 33.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie