Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2014 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, pokój 110, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego (lokal mieszkalny o pow. 50,80 m2) położonego przy Wojska Polskiego 2, 58-530 Kowary, dla którego Rejonowego prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 56 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 630,00 zł.. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na koncie kancelarii komornika) na konto komornika:BZ WBK S.A. 69109019260000000106627500. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Dariusz Bijowski

Kancelaria Komornicza, Muzealna 9a, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra

tel. 756421000 / fax. 756421000 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151982

Numer oferty: L/181/N/06/14
Region: dolnośląskie
Cena: 42.225,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie