Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2015 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Rynek 7, 67-120 Kożuchów, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal jest położony na I piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, łazienki z wc, kotłowni i przedpokoju z wydzieloną ślepą kuchnią. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Zgodnie z wypisem z rejestru lokali, lokal ma powierzchnię 63,00m2, w księdze wieczystej ujawniona jest powierzchnia lokalu 62,50m2. W związku z tym, że księgi wieczyste nie dają rękojmi wiary za dział I i II przyjęto powierzchnie zgodnie z wypisem z rejestru lokali tj. 63,00m2. Istnieje niezgodność w zakresie nazwiska właściciela w/w lokalu mieszkalnego ze stanem faktycznym. 

Suma oszacowania wynosi 86 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 90 1020 5402 0000 0502 0120 2159.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Leon Kołtko

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 3, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól

tel. 683875282 / fax. 683569915

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/212564

Numer oferty: L/82/N/04/15
Region: lubuskie
Cena: 64.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie