Opis

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„ WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy: sprzedaży spółdzielczego- własnościowego prawa do lokalu użytkowego dalej „Nieruchomość” 

 

1. Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”)
z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000  zł, wpłaconym w całości.

 
2. Adres sprzedawanej Nieruchomości

ul. Dobrego Pasterza 67, 31-416 Kraków

 
3. Opis Nieruchomości  

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze- własnościowe prawo do lokalu użytkowego o pow. 996,42 m², usytuowanego na 1 i 2 kondygnacji (parter oraz 1 piętro) budynku o przeznaczeniu handlowo - usługowym, położonym w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 67.

Brak księgi wieczystej dla lokalu. Dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek handlowo- usługowy prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KR1P/00469186/7. 
 

4. Cena

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 2 430 000 zł  netto (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy złotych, 00/100 gr)

Sprzedaż nieruchomości podlega fakultatywnemu zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT w zw. z art. 29a ust. 5 UVAT. Stanowisko Banku, wskazujące na możliwość zastosowania fakultatywnego zwolnienia z VAT, oparte jest na najnowszej praktyce organów podatkowych. Zachęcamy do wspólnego wystąpienia wraz z Bankiem z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przed datą sprzedaży nieruchomości, celem wykluczenia ewentualnego ryzyka podatkowego. Urzędowe potwierdzenie stanowiska jest obligatoryjne w przypadku zamiaru skorzystania przez Nabywcę z opcji opodatkowania transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT.

Zastrzegamy iż, w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości do daty transakcji lub w przypadku, gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego VAT z tytułu sprzedaży.

 
5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRZETARG na nieruchomość położoną w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 67 należy składać na adres: PKO Bank Polski Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, Al. Jana Pawła II 25, w terminie do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 14.00.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 
6. Dane, które powinna zawierać oferta.

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
 3. numer KRS lub CEIDG oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
 4. oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,
 5. kserokopię dowodu wpłaty wadium,
 6. zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
 7. oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
 8. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów,
 9. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3- Zwrot wadium,
 10. oferowaną cenę netto,
 11. datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej


Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia

7. Informacja o WADIUM

 1. Kwota wadium wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
 2. Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie lokalu użytkowego położonego w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 67”.
 3. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 4. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 6. Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik  postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt 2.
   

8. Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w Krakowie, w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 
9. Kryterium wyboru

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.

 
10. Rozstrzygnięcie Przetargu

 1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.
 2. Bank zawiadomi pisemnie oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.
 3. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
 4. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na do 3 dni roboczych przed terminem zawarcia aktu notarialnego:
       a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo
       b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenia kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego.
 5. Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta spełniająca warunki zawarte w ogłoszeniu.
   

 11. Dodatkowe dane:

 1. Zgodnie z przeprowadzoną w marcu 2016 r. inwentaryzacją, powierzchnia netto lokalu użytkowego wynosi 996,42 m2- występuje rozbieżność pomiędzy powierzchnią wskazaną w przydziale lokalu użytkowego nr 38/94 z dnia 11.03.1994 roku wydanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Prądnik Czerwony”,
 2. Budynek, w którym znajduje się lokal położony jest na działce ewidencyjnej nr 193/31, obręb ewidencyjny 22. Teren ten, zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony- Zachód” przyjęty uchwałą nr C/1532/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2014 r., oznaczony jest symbolem U.10- tereny zabudowy usługowej,
 3. Decyzją nr 670/2013 z dn. 14.10.2013 r. Prezydenta Miasta Krakowa zatwierdzony został podział nieruchomości składającej się z działki 193/29 obręb 22 Kraków Śródmieście na działki o numerze 193/30 o pow. 0,2944 ha oraz o numerze 193/31 o pow. 0,6552 ha (w księdze wieczystej nr KR1P/00469186/7 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej wskazana jest działka nr 193/29).

 
12. Odwołanie przetargu

Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.

 
 13. Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w:

Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskim SA, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00,

u Pani Agaty Kierszko, kom 723- 152- 191, adres mailowy agata.kierszko@pkobp.pl

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Agatą Kierszko, tel. 723- 152- 191, adres mailowy agata.kierszko@pkobp.pl.

 

 

Załączniki stanowiące integralną część do Warunków i niezbędne do złożenia oferty:

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń     

 

Załącznik nr 2 - Konflikt interesów

 

Załącznik nr 3 – Zwrot wadium

 

Region: małopolskie
Powierzchnia: 996,42
Cena: 2.430.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy

Dane sprzedającego

PKO Bank POlski S.A.