Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 i 983 KPC, że w dniu 16 marca 2015r. o godz. 13:20 w sali Nr D-27Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego nr 7 przy ul. Mieczykowej w Krakowie, składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, przedpokoju i schowka, o łącznej powierzchni użytkowej 65,98 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 403 798,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 269 198,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 11 marca 2015r. w godz. 10:00 - 10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała ul. Kordylewskiego 5a, 31-542 Kraków tel.: 12 2941830, 2941831 mail: krakow5@komornik.pl www.komornikdrzymala.pl

 

Numer oferty: L/126/N/01/15
Region: małopolskie
Cena: 269.198,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie