Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie  Rejonowym   dla   Krakowa-Podgórza  w Krakowie Bożena Krupińska zawiadamia że w dniu 05-02-2014r. o godz. 08.30, sala D-27

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny odbędzie się: pierwsza licytacja  nieruchomości opisanej jako własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego  w budynku przy ul. Ruczaj 18 w Krakowie składający się z 3 pokoi, 1 kuchni, 1 łazienki, 1 WC 1 przedpokoju o łącznej pow. 55,60 m2. Nieruchomość ta posiada założoną Księgę Wieczysta prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:319.894,00- zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:239.921,00-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 31.990,00 zł. w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 40106000760000404030101564 Bank BPH S.A. O/Kraków . Przelana kwota winna znaleźć się na rachunku bankowym organu egzekucyjnego najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. W tytule przelewu należy podać: iż dokonana wpłata dotyczy rękojmi, dane dłużnika oraz nr sygn. sprawy egzekucyjnej. Nieruchomość tą można oglądać w dniach 21 i 22 stycznia 2014 r. w godz. 12:00-14:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w w/w terminach w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Bożena Krupińska

Kancelaria Komornicza, Kordylewskiego 5a, Kraków, 31-542 Kraków

tel. 122941832 / fax. 122941832

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/111577

Numer oferty: L/118/N/12/13
Region: małopolskie
Cena: 239.921,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie