Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-11-2013 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy ul.Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-32, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy Solvaya, 30-427 M. Kraków, dla której w Krakowie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 194/280 o pow. 0,0368ha, położona w Krakowie - Podgórzu, obręb 43 przy ul. Solvaya, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 180,12 m2. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 28 października 2013r. w godz. 10:00 - 10:30. 

Suma oszacowania wynosi 964 795,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 643 196,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96 479,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza, ul.Kordylewskiego 5a, Kraków, 31-542 Kraków tel. 12 2941830 / fax. 12 2941831

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/93400

 

Numer oferty: L/9/N/10/13
Region: małopolskie
Cena: 643.196,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom