Opis

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy: sprzedaży lokalu użytkowego i lokali mieszkalnych dalej „Nieruchomość”

 

1. Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako „PKO BP” lub „Bank”)
z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym  1 250 000 000  zł, wpłaconym w całości.

 
2. Adres sprzedawanej Nieruchomości

ul. Wielopole 19-21, ul. Dietla 86, 88, 90 30 - 942 Kraków

 
3. Opis Nieruchomości

   1. Przedmiotem łącznej sprzedaży jest:

−    prawo własności lokalu użytkowego o pow. 8 206,50 m² położonego w budynku przy ul. Wielopole 19-21, ul. Dietla 86, 88, 90 w Krakowie, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 124/1 (obręb Śródmieście), objętego księgą wieczystą nr KR1P/00008281/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; lokal posiada zaświadczenie o samodzielności, bez urządzonej księgi wieczystej

−    prawo własności 10 lokali mieszkalnych, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 616,35 m², w tym:

 •  Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Dietla 90 o pow. 34,97 m²
 •  Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Dietla 90 o pow. 40,18 m² wraz z piwnicą lokatorską nr 90/3 o pow. 14,35 m²
 •  Lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Dietla 86 o pow. 40,28 m² wraz z piwnicą lokatorską nr 86/6 o pow. 13,65 m²
 •  Lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Dietla 86 o pow. 79,48 m² wraz z piwnicą lokatorską nr 86/7 o pow. 13,68 m²
 •  Lokal mieszkalny nr 12a przy ul. Dietla 88 o pow. 58,48 m² wraz z piwnicą lokatorską nr 88/12a o pow. 26,07 m²
 •  Lokal mieszkalny nr 14a przy ul. Dietla 86 o pow. 34,94 m²
 •  Lokal mieszkalny nr 14b przy ul. Dietla 86 o pow. 23,36 m²
 •  Lokal mieszkalny nr 19 przy ul. Dietla 88 o pow. 61,22 m² wraz z piwnicą lokatorską nr 88/19 o pow. 12,33 m²
 •  Lokal mieszkalny 20a przy ul. Dietla 86 o pow. 95,94 m² wraz z piwnicą lokatorską nr 86/20a o pow. 15,57 m²
 •  Lokal mieszkalny nr 40 przy ul. Dietla 86 o pow. 51,85 m²,

położonych budynku przy ul. Wielopole 19-21, ul. Dietla 86, 88, 90, wraz z odpowiednimi udziałami w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 124/1 (obręb Śródmieście), objętego księgą wieczystą nr KR1P/00008281/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; lokale posiadają zaświadczenia o samodzielności i nie mają urządzonych ksiąg wieczystych.

Przedmiot sprzedaży zwany dalej również „nieruchomość”.

 
   2. Opis księgi wieczystej

Dla nieruchomości gruntowej założona jest księga wieczysta nr KR1P/00008281/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


   3. Budynek, w którym znajdują się lokale będące przedmiotem sprzedaży wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-317 na podstawie decyzji z dnia 02.01.1968 r.

 
4. Cena

Łączna cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 40 000 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści milionów złotych 00/100), na którą składa się procentowy udział w poszczególnych lokalach:

-   89,48 % -dla lokalu użytkowego przy ul. Wielopole 19-21, ul. Dietla 86, 88, 90

-   0,68 %  -dla lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Dietla 90

-   0,84 %  -dla lokal mieszkalnego nr 3 przy ul. Dietla 90 

-   0,84 %  -dla lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Dietla 86

-   1,56 %  -dla lokalu mieszkalny nr 7 przy ul. Dietla 86

-   1,14 %  -dla lokalu mieszkalnego nr 12a przy ul. Dietla 88

-   0,68 %  -dla lokalu mieszkalnego nr 14a przy ul. Dietla 86

-   0,46 %  -dla lokalu mieszkalnego nr 14b przy ul. Dietla 86

-   1,19 %  -dla lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul. Dietla 88

-   2,05 %  -dla lokalu mieszkalnego 20a przy ul. Dietla 86

-   1,08 %  -dla lokalu mieszkalnego nr 40 przy ul. Dietla 86.

Transakcja sprzedaży prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej i prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej i prawie użytkowania wieczystego gruntu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ewentualny wybór opcji opodatkowania VAT powinien zostać urzędowo potwierdzony w drodze uzyskania pozytywnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Na Oferencie będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych PCC w wysokości 2% wartości rynkowej nabywanej nieruchomości. W przypadku wyboru opcji opodatkowania VAT, Oferent nie będzie zobowiązany do zapłaty PCC.

W przypadku, gdy organ podatkowy wyda inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego lub w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, Oferent zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku od towarów i usług.

 
5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

 1. Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG na nieruchomość położoną w Krakowie, ul. Wielopole 19-21, ul. Dietla 86, 88, 90” należy składać na adres: PKO Bank Polski Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, Al. Jana Pawła II 25, w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r. do godz. 14.00.
 3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 
6. Dane, które powinna zawierać oferta.

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
 3. numer KRS lub CEIDG oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
 4. oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia jego oferty, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,
 5. kserokopię dowodu wpłaty wadium,
 6. zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
 7. oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
 8. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów,
 9. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 – Zwrot wadium,
 10. oferowaną łączną cenę netto,
 11. datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.

 
Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia

7. Informacja o WADIUM

 1. Kwota wadium wynosi 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
 2. Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Wielopole 19-21”.
 3. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 4. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny, przy czym wpłacone wadium będzie miało formę zadatku w przedwstępnej umowie sprzedaży, o której mowa w  pkt 8 ppkt 1.
 6. Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik  postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie do 12 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt  2.  Wadium przepada na rzecz Banku także w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie dokona zawarcia umowy przedwstępnej wskazanej w pkt 8 ppkt 1 w terminie tam wskazanym, a Bank z tego powodu odwoła przetarg.

8. Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zobowiązany jest do:

 1. zawarcia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 10 ppkt 2 przedwstępnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 2. zawarcia w terminie 12 tygodni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 10 ppkt 2 przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w Krakowie, w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

9. Kryterium wyboru

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.

 
10. Rozstrzygnięcie Przetargu

 1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.
 2. Bank zawiadomi pisemnie oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.
 3. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
 4. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż do 3 dni roboczych przed terminem zawarcia aktu notarialnego:
       a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo
       b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenia kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego.
 5. Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełnia warunków zawartych w ogłoszeniu.
   

 11. Dodatkowe dane:

 1. Grunt, na którym posadowiony jest budynek jest własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym PKO Banku Polskiego SA do dnia 05.12.2089 r. Aktualnie przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 2. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 124/1 obr. 2 - Śródmieście, w przyjętym przez Radę Miasta Krakowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem UM - tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 3. Na wewnętrznym dziedzińcu znajduje się stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 1277, która wraz z linią kablową wprowadzona została na majątek spółki Tauron Dystrybucja S.A.
 4. Bank dysponuje ekspertyzą techniczną konstrukcji drewnianej dachu budynku - ekspertyza do wglądu w Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości.
 5. Obowiązujące umowy najmu:
 • Dla lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Dietla 90 obowiązuje umowa najmu okazjonalnego lokalu nr BAM2- ZNK-73/2016 zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2017 r.
 • Dla lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Dietla 86 obowiązuje umowa najmu okazjonalnego lokalu nr BAM2- ZNK-74/ 2016 zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2017 r.
 • Dla lokalu mieszkalnego nr 20a położonego przy ul. Dietla 86 obowiązuje umowa najmu okazjonalnego lokalu nr BAM2- ZNK-77/ 2016 zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2017 r.

 
12. Odwołanie przetargu

Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium, a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie. Jeżeli odwołanie przetargu nastąpi w sytuacji, w której oferent nie przystąpi do zawarcia umowy przedwstępnej, pomimo upływu terminu wskazanego w pkt 8 ppkt 1, wadium przepada na rzecz Banku.  

 
 13. Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w:

Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskim SA, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00, u Pani Agaty Kierszko, tel. kom 723-152-191, adres mailowy agata.kierszko@pkobp.pl

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Agatą Kierszko, tel. kom. 723-152-191, adres mailowy agata.kierszko@pkobp.pl.

 

Załączniki stanowiące integralną część do Warunków i niezbędne do złożenia oferty:

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń      

 

Załącznik nr 2 - Konflikt interesów

 

Załącznik nr 3 – Zwrot wadium

 

Region: małopolskie
Powierzchnia: 8822,85
Cena: 40.000.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO Bank Polski S.A.