Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej „Nieruchomość”

 1. Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”) z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym  1 250 000 000  zł, wpłaconym w całości.

 1. Adres sprzedawanej Nieruchomości
 2. Wielopole 19-21, ul. Dietla 86, 88, 90 30 - 942 Kraków
 3. Opis Nieruchomości

1)      Przedmiotem łącznej sprzedaży jest:

−    prawo własności lokalu użytkowego o pow. 8 206,50 m² położonego w budynku przy ul. Wielopole 19-21, ul. Dietla 86, 88, 90 w Krakowie, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 124/1 (obręb Śródmieście), objętego księgą wieczystą nr KR1P/00008281/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; lokal posiada zaświadczenie o samodzielności, bez urządzonej księgi wieczystej

−    prawo własności 10 lokali mieszkalnych, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 616,35 m², w tym:

 • Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Dietla 90 o pow. 34,97 m²
 • Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Dietla 90 o pow. 40,18 m² wraz z piwnicą lokatorską nr 90/3 o pow. 14,35 m²
 • Lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Dietla 86 o pow. 40,28 m² wraz z piwnicą lokatorską nr 86/6 o pow. 13,65 m²
 • Lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Dietla 86 o pow. 79,48 m² wraz z piwnicą lokatorską nr 86/7 o pow. 13,68 m²
 • Lokal mieszkalny nr 12a przy ul. Dietla 88 o pow. 58,48 m² wraz z piwnicą lokatorską nr 88/12a o pow. 26,07 m²
 • Lokal mieszkalny nr 14a przy ul. Dietla 86 o pow. 34,94 m²
 • Lokal mieszkalny nr 14b przy ul. Dietla 86 o pow. 23,36 m²
 • Lokal mieszkalny nr 19 przy ul. Dietla 88 o pow. 61,22 m² wraz z piwnicą lokatorską nr 88/19 o pow. 12,33 m²
 • Lokal mieszkalny 20a przy ul. Dietla 86 o pow. 95,94 m² wraz z piwnicą lokatorską nr 86/20a o pow. 15,57 m²
 • Lokal mieszkalny nr 40 przy ul. Dietla 86 o pow. 51,85 m²,

położonych budynku przy ul. Wielopole 19-21, ul. Dietla 86, 88, 90, wraz z odpowiednimi udziałami w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 124/1 (obręb Śródmieście), objętego księgą wieczystą nr KR1P/00008281/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; lokale posiadają zaświadczenia o samodzielności i nie mają urządzonych ksiąg wieczystych.

Przedmiot sprzedaży zwany dalej również „nieruchomość”.

2)      Opis księgi wieczystej

Dla nieruchomości gruntowej założona jest księga wieczysta nr KR1P/00008281/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3)      Budynek, w którym znajdują się lokale będące przedmiotem sprzedaży wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-317 na podstawie decyzji z dnia 02.01.1968 r.

 1. Cena

Łączna cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 39 350 000,00 zł netto (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Transakcja sprzedaży prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej i prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej i prawie użytkowania wieczystego gruntu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a UVAT. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty PCC.

W przypadku, gdy organ podatkowy wyda inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego lub w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, Oferent zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku od towarów i usług.

 1. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

1)      Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.

2)      Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG na nieruchomość położoną w Krakowie, ul. Wielopole 19-21, ul. Dietla 86, 88, 90” należy składać na adres: PKO Bank Polski Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, Al. Jana Pawła II 25, w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. do godz. 15.00.

3)      Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 1. Dane, które powinna zawierać oferta.

1)      imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,

2)      numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,

3)      numer KRS lub numer ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,

4)      oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,

5)      kserokopię dowodu wpłaty wadium,

6)      zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,

7)      oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,

8)      oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów,

9)      oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 – Zwrot wadium,

10)  oferowaną cenę netto,

11)  datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.

 

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia

 1. Informacja o WADIUM

1)        Kwota wadium wynosi 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

2)        Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Wielopole 19-21”.

3)        Wadium nie podlega oprocentowaniu.

4)        Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.

5)        Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

6)        Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik  postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt  2.

 1. Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w Krakowie, w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 1. Kryterium wyboru

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.

 1. Rozstrzygnięcie Przetargu

1)      Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.

2)      Bank zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą) oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.

3)      Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

4)      Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż do 3 dni roboczych przed terminem zawarcia aktu notarialnego:

 1. a)        w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłatykwotynależnej, albo
 2. b)       w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenia kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego.

5)      Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta spełniająca warunki zawarte w ogłoszeniu.

 1.  Dodatkowe dane:

1)   Grunt, na którym posadowiony jest budynek jest własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym PKO Banku Polskiego SA do dnia 05.12.2089 r. Aktualnie przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

2)   Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 124/1 obr. 2 - Śródmieście, w przyjętym przez Radę Miasta Krakowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem UM - tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3)   Na wewnętrznym dziedzińcu znajduje się stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 1277, która wraz z linią kablową wprowadzona została na majątek spółki Tauron Dystrybucja S.A. – Bank jest w trakcie uzgodnień, co do sposobu korzystania i obsługi stacji.

4)   Bank zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji drewnianej dachu budynku - ekspertyza do wglądu w Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości.

5)   Obowiązujące umowy najmu:

 • Dla lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Dietla 90 obowiązuje umowa najmu okazjonalnego lokalu nr BAM2- ZNK-73/2016 zawarta na czas określony do dnia 07 lutego 2017 r.
 • Dla lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Dietla 86 obowiązuje umowa najmu okazjonalnego lokalu nr BAM2- ZNK-74/ 2016 zawarta na czas określony do dnia 07 lutego 2017 r.
 • Dla lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Dietla 86 obowiązuje umowa najmu okazjonalnego lokalu nr BAM2- ZNK-75/ 2016 zawarta na czas określony do dnia 07 lutego 2017 r.
 • Dla lokalu mieszkalnego nr 20a położonego przy ul. Dietla 86 obowiązuje umowa najmu okazjonalnego lokalu nr BAM2- ZNK-77/ 2016 zawarta na czas określony do dnia 07 lutego 2017 r.
 • Dla lokalu mieszkalnego nr 40 położonego przy ul. Dietla 86 obowiązuje umowa najmu okazjonalnego lokalu nr BAM2- ZNK-78/ 2016 zawarta na czas określony do dnia 07 lutego 2017 r.
 1. Odwołanie przetargu

Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium, a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.

 1.  Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w:

Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskim SA, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00, u Pani Agaty Kierszko, tel. kom 723-152-191, adres mailowy agata.kierszko@pkobp.pl

 

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Agatą Kierszko, tel. kom. 723-152-191, adres mailowy agata.kierszko@pkobp.pl.

 

Załączniki stanowiące integralną część do Warunków i niezbędne do złożenia oferty:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń      

Załącznik nr 2 - Konflikt interesów 

Załącznik nr 3 – Zwrot wadium

Region: małopolskie
Powierzchnia: 8822,85
Cena: 39.350.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny