Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 i 985  KPC,  że   w   dniu   19  maja  2015r. o godz. 13:15 w sali Nr D-29 Sądu   Rejonowego   dla   Krakowa - Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się: druga licytacja

- nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 231/7, jednostka ewidencyjna Podgórze, obr. nr 60, o powierzchni 0,1241 ha, położonej w Krakowie przy ul. Biernata z Lublina, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 331 868,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 221 245,33 zł.

-nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 231/5, jednostka ewidencyjna Podgórze, obr. nr 60, o powierzchni 0,0818ha, położonej w Krakowie przy ul. Biernata z Lublina, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy około 50 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 241 066,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 160 710,67 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 11 maja 2015r. w godz. 10:00 - 10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą-uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała ul. Kordylewskiego 5a, 31-542 Kraków tel.: 12 2941830, 2941831 mail: krakow5@komornik.pl www.komornikdrzymala.pl

 

Numer oferty: L/53/N/04/15
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Działka