Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza Marta Dzięgiel zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, że w dniu 30 marca 2015 o godz. 14:00 w sali nr D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 241/25 o pow. 0,0152ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Malwowej w Krakowie objętej Księgą Wieczystą  prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 513 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 384 750,00zł. Rękojmia wynosi: 51 300,00zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 40116022020000000244412051 Bank Millennium SA. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 17 marca 2015 o godz. 09:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza, ul. Rynek Podgórski 2/10A, 31-553 KRAKÓW tel.: 790 554 790 mail: krakow.dziegiel@komornik.pl

Numer oferty: L/60/N/03/15
Region: małopolskie
Cena: 384.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka