Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Kordylewskiego 5a, w postępowaniu egzekucyjnym, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu 27 października 2014r. o godz. 8:30 w sali Nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

                                                      P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej oznaczonej jako lokal mieszkalny  położony w budynku nr 9 przy ul. Podłęskiej w Krakowie, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, schowka i sypialni na poddaszu, o łącznej powierzchni użytkowej 52,47 m2(w tym zaadaptowane na cele mieszkalne poddasze o powierzchni użytkowej 6,17m2), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 246 819,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 185 114,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce F-1 Kraków nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 15 października 2014r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała  ul. Kordylewskiego 5a, 31-542 Kraków tel.: 12 2941830, 2941831 mail: krakow5@komornik.plwww.komornikdrzymala.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/164481

Numer oferty: L/73/N/09/14
Region: małopolskie
Cena: 185.114,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie