Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 310, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Fabryczna 3, 47-300 Krapkowice, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 29 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 55 1020 3714 0000 4302 0007 8048. najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą licytacji, przy czym kopię dowodu wpłaty rękojmii należy okazać w kancelarii komornika najpóźniej w tym dniu do godz.15.00.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operatu szacunkowego biegłego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Bożena Szychowska-Zielińska Kancelaria Komornicza, Powstańców Śląskich 6,Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie tel. 774618897/ fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213901

Numer oferty: L/52/N/04/15
Region: opolskie
Cena: 19.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie