Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Tomasz Izydorczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-08-2014 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z siedzibą przy Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz, pokój 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy 06-212 Krasnosielc, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przeznaczenie gospodarcze - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej oraz związanej z usługami lub inną nieuciążliwą aktywnością gospodarczą. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 126 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 630,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 92 10203802 0000 1702 0052 3183.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu mieszczącym się pod adresem: Świerkowa 7, Przasnysz, 06-300 Przasnysz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

Tomasz Izydorczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. 297170617, kom. 506-576-812 / fax. 297170617

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/140186

Numer oferty: L/1/N/08/14
Region: mazowieckie
Cena: 84.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom