Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Remigiusz Korzec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2014 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu z siedzibą przy Nowa 29, 47-400 Racibórz, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kościuszki, 47-470 Krzanowice, dla której Rejonowego prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek gruntu oznaczonych nr ewidenc.: 1728/2 o pow. 0,2100 ha i 1727/1 o pow. 0,0556 ha

Suma oszacowania wynosi 45 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 07 1020 2472 0000 6502 0125 9571.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Remigiusz Korzec

Kancelaria Komornicza, Bukowa 1, Racibórz, 47-400 Racibórz

tel. 32-4158539 / fax. 32-4158539

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/167473

Numer oferty: L/100/N/09/14
Region: śląskie
Cena: 34.350,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka