Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Andrzej Sikorski zawiadamia, że w dniu 27.06.2014r. o godzinie 10 w Gmachu Sądu w Krotoszynie ul. Sienkiewicza 11, sala nr 109 odbędzie się pierwsza licytacja udziału (1/2 części) lokalu mieszkalnego  o powierzchni 96,40 m 2 położonego w miejscowości Krotoszyn ul. Koźmińska, zapisanego w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. , IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Krotoszynie . Na nieruchomości ustanowiona jest służebność mieszkania.

Wartość 1/2 części lokalu wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych została oszacowana na kwotę 83.089,00 zł, natomiast cena wywołania wynosi 62.320,00 zł, a przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania co stanowi kwotę 8.310,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej Banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub uiścić na konto komornika w PKO BP SA O/ Ostrów Wlkp. 24 10202267 0000 4402 0035 6451.

 Nieruchomość można oglądać 14 dni przed terminem licytacji, w tych też dniach można przeglądać akta egzekucyjne znajdujące się w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. , VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Krotoszynie. Prawa osób trzecich nie beda przeszkoda do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożyły dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Andrzej SikorskiKancelaria Komornicza ul. Rynek 1 63-700 Krotoszyn tel. 062 72532-20

 

Numer oferty: L/51/N/06/14
Region: wielkopolskie
Cena: 62.320,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie