Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-06-2015r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej w Krzyżowicach, gm. Kobierzyce przy ul. Głównej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach trzech położonych obok siebie działek gruntu oznaczonych nr 60 o powierzchni 0,1300 ha, nr 61 o powierzchni 0,4800 ha oraz nr 63 o powierzchni 0,4500 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,0600 ha. Wszystkie trzy działki posiadają dostęp do sieci kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, dodatkowo działka nr 63 posiada dostęp do sieci wodociągowej. Teren działek jest wyrównany, płaski, w ciągłym użytkowaniu rolniczym. Dojazd do nieruchomości przebiega przez rozwidlenie ul. Głównej biegnącej w kierunku kompleksu leśnego. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że nieruchomość położona jest na terenie zabudowy jednorodzinnej (działka nr 60, nr 61 oraz nr 63) oraz komunikację publiczną: ciąg pieszo-jezdny (działka nr 60) i drogę dojazdową (działka nr 61 i nr 63).


Suma oszacowania wynosi 865 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 648 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100
z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 28897/12", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 10-06-2015r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 13:30 do godz. 14:00.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski Kancelaria Komornicza, Krakowska 52, Wrocław, 50-425 Wrocław tel. 71 785 40 11 / fax. 71 785 40 14.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/224311

Numer oferty: L/11/N/06/15
Region: dolnośląskie
Cena: 648.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka