Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Magdalena Węgierska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:  w dniu 08-11-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Bartniaka 21/23 w sali nr 4 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:  działka ewidencyjna nr 21/123 o pow. 777 m2 zabudowana bud. mieszkalnym o p.u.138,90m2 położonej: 05-825 Grodzisk Maz., Marylskiego, wieś Książenice,  dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem 5/360 w nieruchomości gruntowej (drogowej) dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  będącej na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własnością dłużników:

Suma oszacowania wynosi 556 745,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 371163,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  55674,50 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Grodzisk Maz. 71102010550000910200242206. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23 pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą   uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy  Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Węgierska Magdalena (dawniej Rewir I) Kancelaria: ul. Bałtycka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. /fax: 022 7555-116 grodzisk.mazowiecki@komornik.pl www.grodzisk.mazowiecki.komornik.pl/

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102174

Numer oferty: L/4/N/11/13
Region: mazowieckie
Cena: 371.163,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka