Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Bogusław Szpyt na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-07-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Boh. Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 218, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Jakubowice, 57-350 Kudowa Zdr., dla której V Wydz. Ksiąg Wieczystych przy SR w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

działki położone w Jakubowicach AM-5, obręb 0003 o nr 124, 125 , 132 z uwagami: dz. nr 124 o pow. 781 m kw  zabudowana zbiornikiem ścieków, tłuszczownikiem i obudową śmietnika; dz. nr 125 o pow. 100 m kw - zabudowana bud. magazynowym, dz. nr 132 o pow. 5089 m kw - zabudowana oczyszczalnią ścieków.

Suma oszacowania wynosi 243 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 182 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Kłodzko 57 2030 0045 1110 0000 0085 7820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Bogusław Szpyt

Kancelaria Komornicza, Okrzei 17, Kłodzko, 57-300 Kłodzko

tel. 74 867 81 24 / fax. 74 867 81 24

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/144841

Numer oferty: L/59/N/06/14
Region: dolnośląskie
Cena: 182.850,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny