Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-06-2014r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 57-350 Kudowa Zdrój, 1 Maja 7, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi  98 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 500,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9800,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 12 20300074 5080 0000 0252 5970 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 § l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją akta egzekucyjne dostępne będą do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, ul. Boh. Getta 15. Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w Kancelarii Komornika Jarosława Barteckiego w Kłodzku ul. Bohaterów Getta 8/1 w godzinach od 8:00 do 15:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki ul Bohaterów Getta 8/1, 57-300 Kłodzko tel.: 74 8691890 mail: klodzko.bartecki@komornik.pl

 

Numer oferty: L/19/N/06/14
Region: dolnośląskie
Cena: 73.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie