Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak Kancelaria Komornicza w Raciborzu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 5 lutego 2014 roku o godz. 12:15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ui. Nowa 29, 47-400 Racibórz, sala nr 119 odbędzie się

                                                         PIERWSZA LICYTACJA

o egzekucję z nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnia Raciborska przy ulicy Ogrodowej  oznaczonej jako nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz zabudowaniami gospodarczymi przeznaczonym i do rozbiórki, posiadającą założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Raciborzu. W/w nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz zabudowaniami gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiórki. Zabudowania położone są w Kuźni Raciborskiej przy ul. Ogrodowej,  na dz. nr 525 k.m. 3 Kuźnia Racborska o pow. 0,1120 ha oraz grunt niezabudowany działki numer 524 o pow. 0.1070 ha. Łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 182,20 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 182 404,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 136 803,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 18 240,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii Komornika w Raciborzu przy ulicy Opawskiej 31/5 lub na konto komornika: ING Bank Ślaśki 031050134410000023562141441ub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tę można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przesądzania własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zjętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak Kancelaria Komornicza w Raciborzu 47-400 Racibórz, ul. Opawska 31/5(poprzednio ul. Stefana Batorego 7) tel./fax 32 417 50 29;kontakt@komornik-raciborz.pl;www.komornik-raciborz.pl

Numer oferty: L/90/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 136.803,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka