Opis

 

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„ WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz prawa odrębnej własności budynku, położonych w Kwidzynie przy ul. Józefa Piłsudskiego 29, dalej „Nieruchomość”

 

1. Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”) z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000 zł, wpłaconym w całości.

 

2. Adres sprzedawanej Nieruchomości

82 – 501 Kwidzyn, ul. Józefa Piłsudskiego 29

 

3. Opis Nieruchomości

1) Przedmiotem sprzedaży są:

- prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w obrębie nr 0010, o numerach ewidencyjnych 278/16 i 278/19, o łącznej powierzchni 1871 m²,

- prawo odrębnej własności budynku posadowionego na działkach nr 278/19 i 278/37, o powierzchni netto wynoszącej 2 361,49 m² (zgodnie z inwentaryzacją sporządzoną 6.05.2016 r. przez mgr inż. arch. Pawła Michałkiewicza).

 

2) Opis księgi wieczystej

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1I/00031838/4.

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości)

Działki ewidencyjne:

Lp. 1. Numer działki:278/16; Obręb ewidencyjny:10; Położenie: województwoPomorskie, powiat Kwidzyn, miejscowośćKwidzyn; Ulica:Piłsudskiego; Sposób korzystania: Działka zabudowana;

Lp. 2. Numer działki:278/19; Obręb ewidencyjny:10; Położenie: województwoPomorskie, powiat Kwidzyn, miejscowość:Kwidzyn; Ulica:Piłsudskiego; Sposób korzystania: Działka zabudowana;

Obszar całej nieruchomości: 0,1871 ha

Budynki: Położenie: województwoPomorskie, powiat Kwidzyn, miejscowośćKwidzyn; Ulica:Piłsudskiego 29; Przeznaczenie budynku:Budynek przeznaczony na cele mieszkalne;Odrębność:tak.

Dział I-SP (spis praw)

Prawo użytkowania wieczystego; Okres użytkowania: 2090-12-05; Sposób korzystania:Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu i stanowiący odrębną nieruchomość budynek przeznaczony na cele mieszkalne.

Dział II (własność)

Właściciele:Miasto Kwidzyn (wielkość udziału:1/1)

Użytkownicy wieczyści:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie (wielkość udziału:1/1)

Dział III (prawa, roszczenia, ograniczenia) - brak wpisów

Dział IV (hipoteka) - brak wpisów

 

3) W nieruchomości prowadzona jest aktualnie działalność statutowa Banku.

 

4. Cena

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 3 651 000 zł netto (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Transakcja sprzedaży nieruchomości podlega w całości zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji płatnym przez Nabywcę.

Możliwy jest wybór opcji opodatkowania transakcji sprzedaży, jeżeli Nabywca jest czynnym podatnik VAT. Wybór opcji opodatkowania spowoduje zastosowanie podstawowej stawki VAT w wysokości 23 %. W przypadku zamiaru skorzystania przez Nabywcę z opcji opodatkowania transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT rekomendowane jest wspólne wystąpienie wraz z Nabywcą z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (ORD-WS) przed datą sprzedaży Budynku.

Bank zaznacza jednak, że w przypadku zmiany do daty transakcji przepisów prawa w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po zawarciu umowy sprzedaży, inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

Informujemy, że istnieje możliwość wspólnego wystąpienia z Nabywcą z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego przed dokonaniem transakcji sprzedaży, celem potwierdzenia przyjętego przez Bank stanowiska.

 

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

1) Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.

2) Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG na nieruchomość położoną w Kwidzynie przy ul. Piłsudskiego 29” należy składać na adres:

PKO Bank Polski SA

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

Al. Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.

3) Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

 

6. Dane które powinna zawierać oferta.

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
 2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
 3. numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
 4. oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,
 5. kserokopię dowodu wpłaty wadium,
 6. zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
 7. oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
 8. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów,
 9. oświadczenie oferenta o nr konta bankowego, na które należy zwrócić wpłacone wadium – zgodnie z Załącznikiem nr 3,
 10. oferowaną cenę netto,
 11. datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia

 

7. Informacja o WADIUM

 1. Kwota wadium wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 2. Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości w Kwidzynie przy ul. Piłsudskiego 29”
 3. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 4. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 6. Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik  postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku cudzoziemców termin ten wynosi 14 tygodni, a w przypadku wspólnego wystąpienia Banku i Nabywcy do organu podatkowego o wydanie interpretacji podatkowej, termin zostanie odpowiednio przedłużony, o czas oczekiwania na interpretację. W sytuacji wystąpienia o interpretację, oferent zobowiązuje się zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży, w terminie do 2 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt 2.

 

8. Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

 

9. Kryterium wyboru

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.

 

10. Rozstrzygnięcie Przetargu

1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.

2. Bank zawiadomi pisemnie oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.

3. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

4. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na do 3 dni roboczych przed terminem zawarcia aktu notarialnego:

a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo

b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenia kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego.

5. Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta spełniająca warunki zawarte w ogłoszeniu.

  

11. Dodatkowe dane

 1. Bank informuje, że nieruchomość zostanie wydana najpóźniej do 6.10.2017 roku, po uprzednim uregulowaniu całej ceny sprzedaży.
 2. Na podstawie inwentaryzacji do celów podatkowych z dnia 6.05.2016 r. (Załącznik nr 9) powierzchnia netto wg normy PN-ISO 9836-1997 wynosi 2361,49 m2, a powierzchnia użytkowa do celów podatkowych 2258,23 m2.
 3. Fragment budynku, część ogrodzenia oraz część schodów wejściowych znajdują się na działkach o numerach 278/8, 278/13 oraz 278/37, które należą do Miasta Kwidzyn – załącznik nr 10 – mapa z przekroczeniami. Bank pozyskał Decyzję Burmistrza Miasta Kwidzyna zezwalającą na zajęcie pasa drogowego (załącznik nr 11).
 4. Bank wystąpił do Urzędu Miasta w Kwidzynie z wnioskiem o „zamianę” części działek, zgodnie z Pismem stanowiącym załącznik nr 13. Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Kwidzynie stanowi załącznik nr 14.
 5. Nabywca zobowiązuje się wstąpić w prawa i obowiązki wynikające z „zamiany” części działek opisanych w pkt 11 ppkt 4.
 6. Bank informuje, że na podstawie obowiązujących pięciu umów najmu zawartych na czas nieokreślony (terminy wypowiedzenia od 1 do 6 miesięcy), wynajmuje 273,21 m2 powierzchni budynku, z czego w piwnicy- 37,53 m2, na parterze 133,33 m2, na 1 piętrze- 62 m2 i na 2 piętrze- 40,35 m2.
 7. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.

 

12. Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskiego SA, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00 w Bydgoszczy przy pl. Teatralnym 4, u Pana Włodzimierza Gizińskiego, tel. 724 132 478, adres mailowy wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Włodzimierzem Gizińskim.

 Załączniki (część załączników zostanie udostępniona po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, pozostałe dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony "Pliki do pobrania"):

 

Załączniki niezbędne do oferty: 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń

Załącznik nr 2 - Konflikt interesów

Załącznik nr 3 – Konto bankowe

 

Pozostałe załączniki:

Załącznik nr 4 – Wypis z rejestru gruntów

Załącznik nr 5 – Wypis z rejestru budynków

Załącznik nr 6 – Wyrys z mapy ewidencyjnej

Załącznik nr 7 – Kopia arkusza mapy ewidencyjnej

Załącznik nr 8 – Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wraz z informacją o podjęciu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz informacji o nie wpisaniu budynku do Gminnej Ewidencji Zabytków ani rejestru zabytków woj. pomorskiego

Załącznik nr 9 – Inwentaryzacja z dnia 6.05.2016 r.

Załącznik nr 10 – Mapa z przekroczeniami

Załącznik nr 11 – Decyzja na zajęcie pasa drogowego

Załącznik nr 12 – Zestawienie przekazywanych środków trwałych

Załącznik nr 13 – Wniosek o „zamianę” działek

Załącznik nr 14 – Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

 

Numer oferty:
Region: pomorskie
Powierzchnia: 2361,49 m2
Cena: 3 651 000 zł netto
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie,ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa