Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-08-2014r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie mającego swą siedzibę przy ul. Pi. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn w sali nr 112 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej, położonej: 82-500 Kwidzyn, ul Długa,  Kwidzyn, składającej się z działki gruntowej nr 32/14, nr 32/18, nr 32/20 o łącznej powierzchni 0,5875 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą; nieruchomość zabudowana budynkami magazynowymi i garażami oraz budynkiem biurowym; suma oszacowania wynosi: 1.411.794,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 941.196,00zł .Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 141.179,40zł. oraz 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej na działce nr 32/12 o łącznej powierzchni 0,1282 ha, działka stanowi komunikację samochodową z ul. Długą, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania 1/2 części nieruchomości: 126.450,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 84.300,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 645,00zł.

Łączna   suma   oszacowania   wynosi   1 538 244,00 zl,   zaś   cena   wywołania  jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 025 496,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest łącznie 153 824,40zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Gdańsk 13 10201811 0000 0002 0175 3516 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie przy ul. PI. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:  obwieszczenie   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska ul. Józefa Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn tel.: 55 246 82 86 fax.: 55 246 82 86 mail: kwidzyn.lipska@komornik.pl

 

Numer oferty: L/44/N/07/14
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny