Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Czop na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2014 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy , 82-500 Kwidzyn, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Grudziądzka, 82-500 Kwidzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 400 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 266 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS Kwidzyn 54830000090006028020000010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Maciej Czop

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 27, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn

tel. (55)2797344 / fax. (55)2797344

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/148575

Numer oferty: L/167/N/06/14
Region: pomorskie
Cena: 266.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy