Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-08-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie mającego swą siedzibę przy ul. PI. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn w sali nr 112 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 33,57m2 położonego na II piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju położonego: 82-500 Kwidzyn, ul. Kasprowicza 20G, Kwidzyn, dla którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 100 748,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 561,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 074,80zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Gdańsk 13 10201811 0000 0002 0175 3516 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość lokalową w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie przy ul. PI. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata LipskaKancelaria Komornicza ul. J. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn,  tel. + 48 55 246 82 86.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/155827

Numer oferty: L/41/N/08/14
Region: pomorskie
Cena: 75.561,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie