Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2014 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 112, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego położonego przy ul. Kościuszki 35, 82-500 Kwidzyn, dla którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

- lokalu użytkowego w piwnicy o powierzchni użytkowej 63,16m2 położonego: 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 35, dla którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem właściciela lokalu użytkowego w działce i częściach wspólnych budynku do 63/454 części opisanej w księdze wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 127 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 720,00 zł. 

- nieruchomości działki nr 81/37 o pow. 20m2 położonej: 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 35, Kwidzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 29 751,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 834,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 975,10 zł.

Suma oszacowania wynosi 156 951,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 634,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 695,10 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Gdańsk 13 10201811 0000 0002 0175 3516. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 29, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn, tel. 55-246-82-86 / fax. 55-246-82-86.

 

Numer oferty: L/48/N/06/14
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy