Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08.06.2015r. w Sądzie Rejonowy w Świebodzinie, Park Chopina 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: 

1) o godzinie 10:45 licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 376/8, o powierzchni 7.578 m2, położonej w Łagowie przy ul. Wczasowej. Działka składa się z dwóch klas użytków tj. RV o powierzchni 1.636 m2, Lz-RV o powierzchni 5.942 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 197 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 125,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 750,00zł. 

2) o godzinie 11:00 licytacja nieruchomość gruntowej niezabudowanej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 376/12, o powierzchni 7.069 m2, położona w Łagowie przy ul. Wczasowej. Działka składa się z dwóch klas użytków tj. Lz-RV o powierzchni 3.687 m2 oraz Lz-RVI o powierzchni 3.382 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 156 850,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 638,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 685,00zł. 

3) o godzinie 11:15 licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 376/6, o powierzchni 7.891 m2. Działka składa się z czterech klas użytków tj. RV o powierzchni 3.670 m2, Lz-RV o powierzchni 1.105 m2, RVI o powierzchni 1.126 m2, ŁV o powierzchni 1.990 m2, położona w Łagowie przy ul. Wczasowej. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 204 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 525,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 470,00zł. Działki o numerze ewidencyjnym 376/8, 376/12, 376/6 posiadają przy granicy instalacje: energii energetycznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. Działki zadrzewione i ogrodzone siatką leśną na słupkach drewnianych. Mają dostęp do drogi publicznej – droga betonowa. 

Działki posiadają dostęp do linii brzegowej jeziora Łagowskiego. Została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalajacej rodzaj i lokalizację inwestycji na ww. działkach polegającej na zabudowie mieszkaniowo-rekreacyjnej. Teren znajduje się w obszarze Łagowsko-Sulecińskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze 49 10205402 0000 0602 0218 2160 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 pok. 12 odpis protokołu oszacowania nieruchomości. 

Suma oszacowania wynosi 197 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 49 1020 5402 0000 0602 0218 2160.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski Kancelaria Komornicza, Pl. Jana Pawła II 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin tel. 68 452 33 99 / fax. 68 452 33 99.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219516

 

 

Numer oferty: L/96/N/05/15
Region: lubuskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka