Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria Komornicza w Łańcucie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc że w dniu 0S.03.20t5 r. o godz. 13.30 w  Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łańcucie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Łańcut, przy ul. Daszyńskiego, oznaczonej jako działka nr ewid. 4824/2 o pow. 0,0511 ha, zabudowanej domem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. użyt. 201,36 m.kw. wraz z dwoma budynkami gospodarczymi. Dla nieruchomości księgę wieczystą  prowadzi Sąd Rejonowy w Łańcucie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 298.524,00 zł, jednakże obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym oszacowanym na kwotę 191.642,00 zł, w związku z czym wartość nieruchomości z uwzględnieniem służebności mieszkania wynosi 106.882,37 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania z uwzględnieniem ograniczonego prawa rzeczowego tj. kwotę: 80.161 J8 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek WróbelKancelaria Komornicza w Łańcucie  37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 68 tel./fax (017) 225-79-49, e-mail: lancut@komornik.pl

Numer oferty: L/64/N/02/15
Region: podkarpackie
Cena: 191.642,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka