Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2015 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 212, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Pyskowicka, 44-160 Łany Małe, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę gruntu nr 726/43 o powierzchni 831 m2 zabudowana budynkiem w trakcie przebudowy i adaptacji budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny

Suma oszacowania wynosi 111 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 42 1020 2401 0000 0002 0230 7338.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki Kancelaria Komornicza, Aleja Korfantego 10, Gliwice, 44-100 Gliwice tel. 322317901 / fax. 322317901.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/232715

Numer oferty: L/26/N/07/15
Region: śląskie
Cena: 83.700,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka