Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadys na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2014 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy   34-435 Falsztyn, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość jest położona w południowo - wschodniej części miejscowości, na obszarze luźnej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej. Dojazd do działki ewidencyjnej nr 329/4 od drogi publicznej zapewniony jest poprzez służebność gruntową opisaną w dziale I KW. Podczas oględzin stwierdzono, że wyżej wymieniony pas służebności w terenie nie jest urządzony jak droga dojazdowa i obecnie nie jest przejezdny - stanowi pas gruntu porośnięty trawą. Działka ewidencyjna nr 329/4 ma kształt zbliżony do prostokąta - kształt umożliwiający racjonalne zagospodarowanie. Teren nachylony w kierunku południowym. W pobliżu działki przebiega linia energetyczna. Drogą gminną przebiega kanalizacja (w odległości ok. 100-150 m od działki). Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona i nie jest porośnięta drzewostanem leśnym. Teren porośnięty trawą. Najbliższe otoczenie stanowią działki niezabudowane, w dalszej odległości działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i zagrodowymi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łapsze Niżne zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne nr XXXVIII-210/2006 z dnia 27.04.2006 r. działka ewidencyjna 329/4 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 16.MN (tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Nieruchomość objęta KW  jest obciążona pasem służebności gruntowej opisanej w dziale III w/w księgi wieczystej (służebność przejazdu, przechodu i przegonu i prowadzenia podziemnych instalacji skrajem działki - na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika działek 329/1 i 329/3).

Suma oszacowania wynosi 84 075,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 056,25 zł. Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

Maciej Sadys

Kancelaria Komornicza, Rynek 18, Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 2643251 / fax. 18 2643251

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/159670

 

Numer oferty: L/81/N/08/14
Region: małopolskie
Cena: 63.056,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka