Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie z siedzibą przy Wyszyńskiego 12, 43-190 Mikołów, pokój 32, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Ul. Powstańców  43-170 Łaziska Górne, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 2684/45 o pow. 4.871m2 położona w Łaziskach Górnych ul. Łąkowa  ( w cenie podatek VAT)

Suma oszacowania wynosi 281.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 187333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie

Roman Raczkowski

Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 4, Mikołów, 43-190 Mikołów

tel. 32 22 66 182 / fax. 32 22 66 182

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/149865

Numer oferty: L/123/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 187.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka